tisdag 6 september 2016

Att leva som jämlikar

Vad innebär det i praktiken när vi talar om alla människors lika värde? Om ett jämlikt samhälle? En jämlik vård?

Vad är en jämlike?

För mig handlar det om att alla människor ska ha samma möjligheter att leva ett värdigt liv oavsett vilka attribut jag bär. Vilka roller jag har, vilken makt jag har, vilket kön jag har, vilket land jag är född i, vad jag tror på, hur gammal jag är eller på vilket sätt jag fungerar - ska inte spela någon roll. Det gäller inte bara att jag ska kunna leva mitt liv utan också att jag ska ha möjligheter att kunna påverka mitt liv och samhället jag lever i. 

Vara delaktig. 

Det handlar om att jag ska kunna använda min kompetens oavsett vilken kapacitet jag har. Men också om att respektera den som faktiskt saknar kompetens.

Jämlikhet i  ett samhälle med starka normer innebär att normerna inte får tillåtas stå i vägen för människors möjligheter att leva ett värdigt liv. Att de inte används som en mall för att urskilja människor som mer värdiga att delta. Som förevändning att inte ge människor som avviker från normen samma chans.

Skolplikten är jämlik. Lagstadgad. Inga barn undantas den. Men ändå är skolan inte jämlik. Den utgår från att barn fungerar och tar till sig undervisning på ett visst sätt. Även om en lärares intentioner är att bedriva jämlik undervisning så kan politiska beslut, systemets uppbyggnad eller resurs- och kunskapsbrist göra detta omöjligt att genomföra. Jämlik undervisning handlar inte om att alla barn ska få undervisning på exakt samma sätt. Men däremot om att alla barn har rätt att få undervisning på ett sätt de kan ta till sig.
 
Rätten till vård är jämlik. Lagstadgad. Men vården är inte jämlik. Den utgår outtalat från en "frisk" norm. Även om vårdpersonalens intentioner är att bedriva en jämlik vård så kan detta omöjliggöras på grund av politiska beslut, systemets uppbyggnad eller resurs- och kunskapsbrist. Jämlik vård handlar inte om att alla patienter ska kunna tillgodogöra sig vård på samma sätt. Däremot betyder det att alla människor ska ha möjligheten att få vård som de kan tillgodogöra sig.

Mina möjligheter att få vård eller undervisning ska inte styras av om jag följer normen eller inte. Att avvika från normen ska inte innebära minskade möjligheter till att vara en del av samhället på samma sätt som de som inte avviker.

Ändå är det så. 

Att möjligheterna skiljer sig åt. Beroende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning,  ålder etc.

Om du tillhör normen eller inte gör det.

Därför behöver vi prata brett om jämlikhet och om varför det är så "farligt" att inte tillhöra eller avvika från normen. De olika normer som finns i vårt samhälle. Oavsett om det handlar om funktionsnorm, könsnorm, utseendenorm språknorm eller något annat.

Du behöver fundera på vem som är målgruppen för den verksamhet du bedriver. Om någon riskerar att exkluderas - diskrimineras - av bemötande, otillgänglighet i miljön eller verksamhetens upplägg. Vi behöver prata om vem som tillåts vara med och påverka. Ha inflytande. 

Vem som kan vara med och styra vårt samhälle.

Vi behöver se varandra som jämlikar. Inte dela upp oss i bättre och sämre. Mer värd eller mindre värd. Vi och dom. Inte värdera olika diskrimineringsgrunder som mer eller mindre viktiga.

Utan respektera varandra för de vi är.

För att vi är människor.

2 kommentarer:

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...