onsdag 21 december 2016

Jag önskar mig en jämlik vård

Den senaste tiden har jag funderat mycket över jämlikhet i allmänhet och jämlik vård i synnerhet. Hur den saknas i vårt samhälle och hur jag saknar den i min vård. Jag surfade runt för att hitta en text som beskriver vad jämlik vård innebär och hittade den här:
"Hälso- och sjukvården samt tandvården i Sverige, ska enligt lag vara jämlik. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionsförmåga utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa. Vården ska också ges med respekt för alla människors lika värde. Det finns många skillnader i vården, inte minst mellan kvinnor och män, men alla handlar inte om ojämlikheter. Tvärtom är vissa skillnader, en förutsättning för att vården ska kunna bli jämlik." 
Eftersom min blogg inte riktar sig till människor på speciell plats brukar jag se till att den information jag länkar till är allmängiltig. På 1177, där texten här ovanför är hämtad ifrån, finns möjlighet att välja att se information som inte berör särskilt landsting eller region. Ironin är rätt hög när jag inser att texten om jämlik vård varken existerar på övriga regionsspecifika sidor eller den regionsneutrala.

Det mest logiska vore väl att en text som berör fler än en region finns på alla sidor? Det vore mer jämlikt!

Visst, jämlikhet handlar inte om millimeterrättvisa, men vissa saker behöver handla om rättvisa för att vi ska ha en chans till jämlikhet. Men finns det egentligen någon skillnad på rättvisa och jämlikhet? Är inte det samma sak med olika ord? Nej, en mycket stor och avgörande faktor är att rättvisa inte gör skillnad på människor medan jämlikhet tar hänsyn till att människor kan ha olika behov.

En jämlik vård får inte göra skillnad på människor. Punkt. Den ska vara både rättvis och objektiv. Samtidigt måste den kunna ta hänsyn till människors individuella behov. Punkt. Vilket på ett sätt kan tolkas som orättvisa och ger plats för subjektivitet.

Jag tror att det är just detta som gör jämlik vård så komplex. För den kräver att du inte får göra skillnad på individer samtidigt som du måste ta hänsyn till individen. Det ger också ett större spelrum för olika personers tolkningar av vad som är individuella behov.

En utvärdering av en verksamhet blir lika komplex, för den behöver dels innehålla mått som appellerar till rättvisa - men också mått som visar om rättvisan ger utrymme för likvärdiga förutsättningar. För att säga det med andra ord: Att män och kvinnor behandlas olika i vården kan både vara ett tecken på jämlik och ojämlik vård. För att kunna göra avgöra vilket krävs en omfattande och djup analys.

Systemen i vården är än så länge framför allt formade utifrån en rättviseprincip. Efter den friska normen. Alla behandlas lika och det tas ingen hänsyn till att individuella behov kan skilja sig åt. Det går oftast inte heller göra individuella anpassningar. Så, därför blir systemen per definition ojämlika. Om detta är avsiktligt eller oavsiktligt spelar egentligen ingen roll - följden blir att hela vården blir ojämlik.

För konsekvensen av ett system som byggs på rättvisa blir att patienterna ska följa en viss mall, och det finns uttalade, eller ännu oftare outtalade, förväntningar på hur de ska bete sig för att få del av det vården har att erbjuda.

Jag läste en person på Twitter uttala sig om sina erfarenheter av hur man ska bete sig för att få tillgång till bra vård:
"För att få så bra bemötande som möjligt är det viktigast att vara trevlig. Aldrig mästrande eller fnysande. De allra flesta inom vården jobbar arslet av sig för din skull. Strunta i att påpeka den lilla oförrätten. Skoja, le och var snäll. Oavsett hur du mår. Det är det viktigaste." 
Oavsett om detta speglar hela verkligheten eller inte så skrämmer tankesättet mig. För ska mina möjligheter till vård verkligen påverkas av om någon annan anser att jag är "besvärlig", ifrågasättande, pladdrig eller otrevlig? Är det verkligen meningen att jag ska förtjäna ett gott bemötande genom ett gott uppförande?

Det finns faktiskt sjukdomar och funktionsnedsättningar som förhindrar det som i vissas ögon är ett gott uppförande, ska då den personen inte ha möjlighet till ett gott bemötande och en god vård? Ett sådant tänkande innebär ju dessutom att det är upp till vårdgivaren att avgöra vem som förtjänar god vård. Vem som uppför sig rätt.

Nej, en jämlik vård ska inte ta hänsyn till hur en patient uppför sig, för vården är inget du förtjänar det är något du har rätt till, enligt lag:
"Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården." (HSL: 2 §)

Men åter till vad som händer när systemet bygger på ett rättviseprincip snarare än jämlikhet. Jag låter min egen vårdcentral statuera ett exempel:
Min vårdcentral har begränsat sina kontaktvägar till en rådgivningstelefon och möjligheter att avboka tid via mina vårdkontakter. Inga möjligheter finns att använda e-post och fysiska brev är inte populära. Receptionisten får inte göra något annat än ta betalt av patienten. Det betyder att för alla ärenden som inte handlar om att avboka en tid finns bara ett sätt att kommunicera - via telefon, med en sjuksköterska, på ett begränsat antal tider. Även om du har en etablerad kontakt med en viss person får du inte kontakta denna direkt. Och ingen individuell hänsyn tas till de som av någon anledning inte kan eller vill kommunicera via telefon.
Möjligheten att kommunicera med sin vård på olika sätt är inte en fråga om valfrihet utan en fråga om tillgänglighet. Det handlar om att människor med olika förutsättningar ändå ska ha möjlighet att ha kontakt med sin vård på lika villkor.

Otillgänglighet i första ledet kan alltså skapa en ojämlik vård i nästa led, oavsett intentionerna hos de som arbetar där.

Men frågan om jämlikhet behöver inkludera så mycket mer än systemet för det finns många faktorer som kan påverka om vården blir jämlik eller ojämlik. Många gånger finns de samtidigt. Parallellt. Sida vid sida. Att det är så många olika faktorer inblandade kan göra det svårt att urskilja vad det är som påverkat vården i varje i det enskilt fall.


Syntolkning:En bild med exempel på vilka faktorer som kan påverka patienternas vård. Faktorerna är uppdelade på tre grupper; System, Vårdpersonal och Patient. Under rubriken System finns följande faktorer; Kunskap, Antal vårdplatser, Forskning, Ekonomi, Tillgång på personal/lokaler, Ideologi, Rutiner, Riktlinjer, Värderingar, Miljö, Hierarki. Under rubriken Vårdpersonal finns följande faktorer; Kön, Kunskap, Fördomar, Hierarki, Syn på forskning, Värderingar, Syn på rutiner/riktlinjer, Grad av stigma, Syn på diagnos/symtom, Syn på patient, Självkänsla, Samtalsklimat, Arbetsmiljö, Ideologi, Mående, Bemötande, Egen erfarenhet av sjukdom/funktionsnedsättning/vård. Under rubriken Patient finns följande faktorer; Kön, Etnicitet, Sexuell läggning, Funktionsnedsättning, Ålder, Diagnos, Symtom. Grad av stigma, Hierarki, Samhällsstatus. Ekonomi, Kontaktnät, Kunskap, Självkänsla, Samtalsklimat, Information, Närstående, Bemötande, Utbildningsnivå.

Den här bilden är på intet sätt heltäckande, men den är till för att väcka dina tankar kring vad som egentligen styr vilken vård patienterna får. Att du förstår att det faktiskt sällan finns något eller någon som neutral - utan att det finns en mängd faktorer - önskade så väl som oönskade som påverkar. 

Du som arbetar i vården, eller på annat sätt har möjlighet att påverka vården mot en större jämlikhet har ett ansvar för att ta reda på vilka dessa faktorer är där du finns, och på vilket sätt de påverkar ditt arbete. Sedan behöver du göra allt som står i din makt för att påverka vården i rätt riktning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...