tisdag 21 november 2017

Liten avslagsskola - del 3

I februari har det gått ett år sedan jag fick de första signalerna om att Försäkringskassan hade tankar på att inte godkänna min sjukskrivning framöver. Det har varit en väldigt kaotisk tid och det är egentligen först nu börjar jag känna att jag kan överblicka vad det är som hänt. I några inlägg kommer jag dela med mig av sådant som kan vara bra att veta om du eller någon i din närhet är i riskzonen. Men jag hoppas också att fler friska får upp ögonen för vilken komplicerad och enormt belastande process det här är.

- Viktiga ord och begrepp -

Kommuniceringsbrev
När Försäkringskassan ska ta ett beslut som anses vara negativt för individen är de skyldiga att skicka ett brev där de motiverar sitt beslut och ger möjlighet för personen att lämna synpunkter.

Övervägande
Kommuniceringsbrevet kan exempelvis innehålla information om att Försäkringskassan överväger att inte betala ut sjukpenning.

Begära anstånd
Om du behöver mer tid för att exempelvis samla ihop ytterligare fakta inför att lämna synpunkter på Försäkringskassans kommande beslut kan du begära anstånd hos handläggaren om framflyttat datum för inlämning.

Begära omprövning
Om du får avslag på din ansökan om sjukpenning kan du begära att Försäkringskassan omprövar sitt beslut. Först när Försäkringskassan gått igenom ärendet på nytt och står fast vid sitt avslag kan du överklaga beslutet. 

Överklagan
Efter du fått besked om Försäkringskassans definitiva avslag efter omprövning kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Journal
Försäkringskassan dokumenterar allt som händer i ditt ärende i en journal som du har rätt att läsa. Den går att begära ut via din handläggare, kundtjänst eller genom att meddela inläsningscentralen.

Objektiva fynd
Försäkringskassan avslår just nu många beslut med hänvisning att det saknas objektiva fynd i det medicinska underlaget. De kräver att både sjukdomen och dess konsekvenser ska gå att mäta objektivt och det den sjuke själv beskriver om sin situation räknas som subjektivt och otillförlitligt. I Försäkringskassans egen vägledning står det dock att objektiva fynd inte är ett absolut krav - utan det poängteras att "bedömningen så långt möjligt och rimligt ska utgå från objektiva fynd, tester och observationer." (Domsnytt 2016:013). I fallet med diagnoser som varken bygger på objektiva fynd eller har särskilda biomarkörer är det utifrån det alltså orimligt att kräva att just sådana ska finnas. Det finns också många domar som bekräftar att Försäkringskassans hårda krav på objektiva fynd är orimliga.

Normalt förekommande arbeten
Försäkringskassan hänvisar ofta till normalt förekommande arbeten i sina beslut. Men de lägger gärna till en beskrivning av hur ett sådant arbete ska vara beskaffat. Ett exempel är från mitt ena ärende: "…som inte innebär att du utsätts för höga krav på kognitiva förmågor, stresstålighet, simultan- och koncentrationsförmåga". Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är detta att frångå principen för hur begreppet "normalt förekommande arbete" ska tolkas:
 …med ”normalt förekommande arbete” avses vanliga arbeten på arbetsmarknaden där den försäkrades arbetsförmåga kan tas tillvara i full eller närmast full omfattning. Ett sådant arbete innebär krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare." (RÅ 2008 ref. 15) 

Överlämningsmöte
Om du får avslag på sjukpenning ska du erbjudas ett överlämningsmöte mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Rent praktiskt verkar mötet innebära mindre överlämning (jag och många med mig delar erfarenheten att FK är mycket passiva under detta möte, om det ens blir av) men mer mottagande och att Arbetsförmedlingen presenterar vad de kan erbjuda dig för hjälp framöver.

Skydda SGI
Om du får avslag och inte kan återgå till ditt arbete på full tid måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande. Det innebär att du måste skrivas in i deras system med en viss kod som betyder att du kan söka arbete. Om du är inskriven på arbetsförmedlingen under koden "förhindrad att söka arbete" riskerar du att din SGI senare bedöms som noll vilket innebär att du inte kommer kunna få ut någon sjukpenning.

Inga pengar under utredningstiden
När du får veta att Försäkringskassan överväger att avslå din sjukpenning anger de också ett datum som de avser att avslå ifrån. Detta kan ligga bakåt i tiden vilket kan tyckas ologiskt, och det är det. Än mer ologiskt är att detta innebär att från datumet Försäkringskassan angett att de avser avslå fram till dess ett formellt beslut är taget får du ingen sjukpenning om det blir avslag och heller ingen a-kassa. Glappet blir alltså ofinansierat. Läs mer här.

Fredag
Av någon anledning verkar Försäkringskassans postgång vara så beskaffad att beslut om avslag i mycket hög grad dimper ner i brevlådan på fredagar. Att det är så är dock inte statistiskt säkerställt men enligt subjektiva fynd är det vanligt. 

______________________________________________________________________
Liten avslagsskola del 1 - Att hantera ett avslag
Liten avslagsskola del 2 - Vilka delar ingår i en avslagsprocess
Liten avslagsskola del 3 - Viktiga ord och begrepp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...